Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Mówimy NIE! Niesamodzielności”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Opis projektu

Nazwa projektu: „Mówimy NIE! Niesamodzielności ”

Okres realizacji projektu: 2020-01-01 – 2022-05-31

Instytucja pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Tryb operacji w ranach naboru: Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: c) zapewnienie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin, w tym opieki domowej lub miejsc opieki w dziennych formach.,

Deinstytucjonalizacja usług opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi obejmująca w szczególności: d) wsparcie psychologiczne lub szkolenia dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi.

Wartości projektu: 929 632,50zł

Biuro projektu:

STOWARZYSZENIE ,,NADZIEJA RODZINIE''

ul. Karczówkowska 36,

25-711 Kielce,

Telefon: 41 366 94 03,

Adres e-mail: sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl

Osoba do kontaktów: Monika Kucharska