Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Mówimy NIE! Niesamodzielności”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Cel projektu

 

 

Celem projektu trwającego od 01.01.2020r. do 31.12.2021 r. jest:

1. Zapewnienie opieki medycznej nad 90 osobami niesamodzielnymi w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin w miejscach opieki w dziennej formie poprzez rozszerzenie oferty Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach przy ul. Mielczarskiego 45 (ŚDS) o specjalistyczną opiekę medyczną oraz psychologiczną. Utworzonych zostanie 60 miejsc świadczenia usług zdrowotnych takich jak: - fizjoterapia, - opieka pielęgniarska, - terapia i rehabilitacja logopedyczna, - terapia psychologiczna, - opieka lekarza psychiatry.

2. Objęcie wsparciem psychologicznym oraz zwiększenie kompetencji w zakresie opieki medycznej 25 osób - opiekunów faktycznych, członków rodzin podopiecznych ŚDS.

Cel projektu wynika ze zdiagnozowanych przez Wnioskodawcę potrzeb. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego w zakresie zwiększenia dostępności usług zdrowotnych poprzez deinstytucjonalizację opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi. Zaplanowane kompleksowe działania świadczone bezpośrednio na rzecz osób niesamodzielnych pozwolą na:

- poprawę stanu zdrowia osób niesamodzielnych i ich opiekunów (dot. opiekunów faktycznych),

- zmniejszenie liczby i czasu trwania nieuzasadnionych medycznie hospitalizacji osób starszych,

- zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej, z których korzystają osoby niesamodzielne, przez skrócenie czasu oczekiwania, - kompleksowe wsparcie opiekunów osób niesamodzielnych, w tym edukacja i wsparcie psychologiczne,

- wypracowanie trwałych rozwiązań zapewniających wysoką jakość usług medycznych dostosowaną do indywidualnych potrzeb osób niesamodzielnych.

Świadczenie w ramach Projektu specjalistycznych usług medycznych w ŚDS jest działaniem komplementarnym do świadczonych tam obecnie usług społecznych mających na celu w szczególności zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.