Fundusze Europejskie: Program regionalny
Województwo Świętokrzyskie
Europejskie Fundusze Społeczne
„Mówimy NIE! Niesamodzielności”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Numer i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

Numer i nazwa działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

Numer i nazwa poddziałania: RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych (projekty konkursowe)

Wskaźniki projektowe

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu - 60

Wskaźniki produktu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie-115(90K/25M)
  • Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]-1